Entrepreneurship Awareness Camp

Academic Session 2019-20

Sr. No. Name of Activity Programme Location Date Resource Persons

No. of Students Beneficiary

01 EAC Padm. Dr. V. B. Kolte College of Engineering, Malkapur 18/09/2019

To

20/09/2019

 

Mr. M. J. Deshpande

Dr. Vijaykumar Sonawane

Mr. Pradip S. Kakad

Dr. A . K.Gupta

Dr. Swarup Datta

Mr.Mohan Pachpande

Dr. A. W. Kharche

Mr. R. M Choudhari

 

 

80

02 Padm. Dr. V. B. Kolte College of Engineering, Malkapur 10/10/2019 To 12/10/2019 Dr. Swarup Dutta

Mr. Pradeep S. Kakade

Dr. A. K. Gupta

Mr. Pralhad Zope

Mr.Yogesh S.Lande

Dr. A. W. Kharche

Prof. N.A. Kharche

Mr. R. M. Choudhari

97

Entrepreneurship Awareness Camp-1 Summary report

Entrepreneurship Awareness Camp-2 Summary Report

Academic Session 2018-19

Sr. No.

Name of Activity Programme Location Date Resource Persons

No. of Students Beneficiaries

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAC

 

Padm. Dr. V. B. Kolte College of Engineering, Malkapur

15,17 Sept. 2018

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari,

Dr. Prashant S. Lokhande,

Dr. Swarup Datta,

Mr. Jivan Deshmukh,

Mr. M. J. Deshpande,

Mr. S. R. Shekokar

87

2

Padm. Dr. V. B. Kolte College of Engineering, Malkapur

12,14 Oct. 2018

Dr. K. D. Patil,

Shri. Narendra Barhate,

Mr. MahesgChirmade,

Dr. N. B. Chopade,

Shri. Shamsundar Patil,

Shri Sandesh Rane,

Shri. Purushottam Pimpale,

Shri. KrushnajiKhadse,

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari

89

3

Smt. G. G. Khadse Science and Art  College Muktainaga, Dist- Jalgaon

16,18 Jan 2019

Mr. N. J. Deshpande.

Dr. Swarup Datta,

Mr. Pradip S.Kakad,

Mr. Vijay. A. Tathe,

Dr. Mohit Sharma,

Dr. Atul B. Patil ,

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari

80


Academic Session 2017-18

Sr. No.

Name of Activity Programme Location Date Resource Persons

No. of Students Beneficiaries

1

EAC

Padm. Dr. V. B. Kolte College of Engineering, Malkapur

07,09-Sept.2017

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari,

Dr. A. K. Gupta,

Mr. Yogesh Lande,

Mr. PralhadZope,

Mr. Jayesh Jilthe,

Mr. M. J. Deshpande,

Mr. S. R. Shekokar,

Mr. Jivan Deshmukh,

Mr. Jagannath Jadhao

124

2

Padm. Dr. V. B. Kolte College of Engineering, Malkapur

05,07-Oct.2017

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari,

Mr. Ashish Choudhari, Mr.Rushil Gove,

Mr. Jagannath Jadhao

Mr. Yogesh Lande,

Mr. PralhadZope,

Mr. M. J. Deshpande,

Mr. S. R. Shekokar,

Mr. Jivan Deshmukh

82

3

Patel Arts , Commerce and Science College, Pimpalgaon Kale

11,13- Jan. 2018

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari,

Dr. N. G. Patel.

Mr. Rushil Gove,

Mr. Rajesh Tayde,

Mr. Anup Puranik,

Mr. Jivan Deshmukh,

Mr. S. R. Shekokar

78

4

Arts, Commerce and Science Bodwad ,Dist- Jalgaon

10,12-Feb.2018

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari,

Mr. S. R. Shekokar,

Mr. Arvind Choudhari,

Mr. M. J. Deshpande,

Mr. N. D. Jivene,

Mr. AjitabhPateriya,

Mr. Ejaj Shaikh

91


Academic Session 2016-17

Sr. No.

Name of Activity Programme Location Date Resource Persons

No.  of Students Beneficiaries

1

EAC

Smt. G. G. Khadse Science and Art  CollegeMuktainagar, Dist- Jalgaon

14,16- Sept.2016

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari, Mr. S. S. Dawange,

Mr. Rushil Gove,

Mr. Mohan Pachpande, Mr. Nitin Doshi,

Dr. Ajay Varma,

Mr. N. E. Patil

75

2

Padm. Dr. V. B. Kolte College of Engineering, Malkapur

19,21-Dec. 2016

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari,

Mr. AjitabhPateriya,

Mr. Parag Chourey,

Mr. N. J. Rajput,

Mr. Jayesh jilthe,

Mr. Anup Puranik,

Mr. M. J. Deshpande,

75

3

Padm. Dr. V. B. Kolte College of Engineering, Malkapur

22,24-Jan 2017

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari,

Mr. AjitabhPateriya,

Mr. Anup Puranik,

Mr. Jayesh jilthe,

Mr. M. J. Deshpande, Mr. Parag Chourey,

Mr. S. R. Shekokar,

Mr. N. J. Rajput

81

4

Padm. Dr. V. B. Kolte College of Engineering, Malkapur

16,18-Feb. 2017

Dr. A. W. Kharche,

Mr. R. M. Choudhari,

Dr. Manish Gupta,

Mr. Parag. D. Patil,

Mr. Jayesh Jilthe,

Dr. Prakash G. Chandak,

Mr. M. J. Deshpande,

Mr. S. R. Shekokar

93